Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Dröjsmålsränta

  Som säljare har du rätt att ta ut dröjsmålsränta när din fordran på kunden har förfallit till betalning, dvs när kunden är sen med sin betalning. Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl: för att kompensera dig för den ränteförlust mm som den s...

 • Köpa ett företag

  Att köpa ett ”begagnat” företag är ett smidigt sätt att snabbt komma igång med en verksamhet. Men samtidigt löper du risken att få en massa ärvda bekymmer och problem på halsen. Du kan nämligen aldrig vara helt säker på vad tidigare ägare haft för ...

 • Skatteplanering – vad är egentligen det?

  Uttrycket skatteplanering har en positiv eller negativ klang beroende på i vilket sammanhang det används. Många "affärer" har ju blivit uppmärksammade i media och sätter fokus på frågan om vad skatteplanering egentligen är och vad som är tillåtet r...

 • Vilka avtal måste bevittnas?

  En vanlig fråga från våra kunder är om det avtal de håller på att upprätta måste vara bevittnat av två personer. Det kan handla om en fullmakt, ett arrendeavtal eller något annat. Huvudregeln är dock att parter kan ingå avtal utan att de måste bevi...

 • Enkelt bolag – t ex när du vill slippa handelsbolag

  Ett enkelt bolag är när flera fysiska eller juridiska personer gemensamt driver en verksamhet. I ett enkelt bolag ansvarar varje del­ägare bara för sin del av skulderna och äger sin del av tillgångarna. För ingångna avtal ansvarar vanligtvis endast...

 • Företagshypotek (företagsinteckning)

  Företagshypotek (tidigare företagsinteckning) innebär att ett företag ställer sin egendom som säkerhet i samband med att man tar ett lån, vanligen ett banklån. Om fordringsägaren, t ex banken, inte får betalt för sina fordringar ger företagshypot...

 • Befintligt skick = ryggen fri?

  Det är ganska vanligt att säljare försöker friskriva sig från sitt ansvar genom att säga eller skriva i köpeavtalet att varan säljs i befintligt skick. Men att säljaren sålt en vara i befintligt skick innebär inte att köparen berövas alla möjlighete...

 • Gåva mellan makar och sambor

  Här tittar vi på hur en gåva mellan makar respektive sambor ska hanteras för att gälla i förhållande till tredje part (fordringsägare m fl). Gåva mellan makar I princip gäller samma gåvoregler för makar som för alla andra. Det är alltså inte ...

 • Fullmakt och generalfullmakt

  En fullmakt innebär att en huvudman (fullmaktsgivare) ger en fullmaktshavare behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för huvudmannens räkning. Personer som normalt inte har rätt att företräda någon annan måste ha en fullmakt från den ...

 • Bouppteckning – så gör du

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning. Lättanvänd mall Vi har tagit fram en tydlig oc...

 • Ansvarsfrihet

  Ansvarsfrihet är en juridisk term och handlar om godkännande av de ansvarigas verksamhet i vissa associationsformer (företagsformer). Bolagsstämman i ett aktiebolag och föreningsstämman i en ekonomisk förening, ideell förening, bostadsrättsför...

 • Hämta fler