Dröjsmålsränta

Newsroom - Dröjsmålsränta - ctl00_cph1_approvedImg

Som säljare har du rätt att ta ut dröjsmålsränta när din fordran på kunden har förfallit till betalning, dvs när kunden är sen med sin betalning. Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl:

  • för att kompensera dig för den ränteförlust mm som den sena betalningen innebär för dig
  • för att förhindra att kunden fortsätter att vara sen med sina betalningar till dig.


Säljaren har rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen, om förfallodagen är bestämd i förväg. Förfallodagen är bestämd i förväg om säljaren och köparen har avtalat om en viss betalningsdag. Förfallodagen är inte bestämd i förväg om säljaren endast anger på fakturan när den senast ska vara betald. Då är betalningsdagen ensidigt bestämd av säljaren och inte genom avtal.

Om det inte finns något avtal om förfallodag gäller räntelagens bestämmelser. Säljaren har enligt räntelagen rätt att ta ut dröjsmålsränta först från den dag som infaller 30 dagar efter fakturadagen.

Vid fakturering till en konsument måste du ange att du kommer att ta ut dröjsmålsränta vid sen betalning. Annars har du ingen rätt att kräva dröjsmålsränta.

Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan plus 8 procentenheter. Om du har ett avtal med kunden kan räntan vara högre enligt detta avtal.

Förseningsersättning

Om en fordran inte betalas i tid av en annan näringsidkare har leverantören rätt att, utöver dröjsmålsräntan, ta ut en förseningsersättning på 450 kr. För att få rätt till förseningsersättningen krävs inte att leverantören vidtagit några speciella indrivningsåtgärder som att exempelvis skicka inkassokrav. Rätten till förseningsersättning gäller enbart om leverantören har rätt att ta ut dröjsmålsränta vid förseningen.

Har leverantören rätt till förseningsersättning är gäldenären skyldig att betala ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader endast till den del dessa överstiger förseningsersättningen. 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!