Förenklat årsbokslut

Så här gör du förenklat årsbokslut

– allt som du med enskilda firma behöver veta!

Förenklat årsbokslut får du göra om du är enskild näringsidkare och har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

En enskild firma behöver inte ha någon revisor. Enda undantaget är större enskilda firmor (ett fåtal).


När ska bokslutet göras?

När du är klar med årets bokföring kan du börja arbeta med det förenklade årsbokslutet. Observera att du ska göra det förenklade bokslutet innan du fyller i inkomstdeklarationen. Innan du sätter igång med det förenklade årsbokslutet ska du kontrollera att din bokföring stämmer, så om du inte redan har gjort månadsvisa avstämningar löpande – börja med att kontrollera årets bokförda belopp och konton!

Var börjar man?

Du börjar med att skriva ut en balans- och resultatrapport för räkenskapsåret. Sedan följer du arbetsgången nedan. På så vis ser du till att beloppen på dina balans- och resultatkonton hamnar i rätt rutor på blanketten för förenklat årsbokslut. 

Arbetsgång för förenklat årsbokslut:

 1. Börja med att stämma av din löpande bokföring. Stämmer alla belopp och kontonummer?

 2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1–B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.

 3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr.

 4. Kundfordringar (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B7

 5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8.

 6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.

 7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.

 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran).

 9. Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15.

 10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16.

 11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.

 12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.

 13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).

 14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.

 15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.

 16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).

 17. Företagets tillgångar (B1–B9) summeras. Företagets skulder (B13–B16) summeras.

 18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i rutan B10.

 19. Upplysningar lämnas i rutorna U1–U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog och liknande vid årets slut.

När du är klar

När du är klar med ditt förenklade årsbokslut ska du skriva ut det och arkivera det tillsammans med bokföringen och bokslutsunderlagen i 7 år.

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss!

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

* obligatorisk uppgift