Ändrade 3:12-regler – så blir effekterna!

Nu går vi igenom effekterna!

Vi har tidigare redogjort för 3:12-utredningens förslag och vi kan nu konstatera att det inte är så dramatiska förändringar som man befarat, men att de knappast är företagarvänliga.

Nu har regeringen kommit med sitt förslag, läs det här!

Skatt

Med dagens regler är den totala skatten (bolagsskatt och utdelningsskatt) på utdelning inom gränsbeloppet 37,6% (se exemplet nedan). Med utredningens förslag blir den totala skatten 41,5%.

Årets vinst före skatt i Pelles enmansbolag är 100 000 kr. Bolagsskatten blir 22% x 100 000 = 22 000 kr, vilket innebär en vinst efter skatt på 100 000 – 22 000 = 78 000 kr. Hela vinsten ryms inom Pelles gränsbelopp så Pelle tar beslut om utdelning av hela nettovinsten. Skatten på utdelningen blir 20% x 78 000 = 15 600 kr. Den sammanlagda skatten blir 22 000 + 15 600 = 37 600 kr, dvs 37,6% av vinsten före skatt.

Med utredningens förslag blir skatten på utdelningen istället 25% x 78 000 = 19 500 kr. Den sammanlagda skatten blir då 22 000 + 19 500 = 41 500 kr, dvs 41,5% av vinsten före skatt.

Om skattesatsen på gränsbeloppet höjs från 20% till 25% är det förstås en god idé att tidigarelägga utdelning till 2017, jämfört med att vänta till 2018, för den som har möjlighet.

Löneuttag och skatten

Vid beräkningar visar det sig att det faktiskt inte blir någon större skillnad med löneuttag upp till brytpunkten istället för utdelning om man tar hänsyn till den totala skatten. För personer fyllda 65 blir den totala skatten på löneuttag i vissa fall till och med lägre än skatten på utdelning.

Schablonregeln

Enligt förenklingsregeln (schablonregeln) får gränsbeloppet enligt nuvarande bestämmelser sättas till 2.75 IBB, vilket innebär 169 125 kr för beskattningsåret 2018. Utredningen föreslår att schablonbeloppet sänks till 1,75 IBB, vilket skulle innebära att schablonbeloppet för 2018 blir 107 625. Alltså ca 60 000 kr mindre.

För den som brukar ta ut utdelning motsvarande schablonbeloppet och vill ta ut lika mycket utdelning som tidigare innebär det att mellanskillnaden blir tjänstebeskattad. Vid en marginalskatt på 53% innebär det alltså en extra skatt på 53-20 = 33% på ca 60 000 kr = ca 20 000 kr.

Förslaget missgynnar bland annat fåmansföretagare som driver sitt bolag som ett extraknäck vid sidan av en anställning. Med dagens regler kan många ta ut all vinst som lågbeskattad utdelning. Men även om schablonbeloppet sänks är det troligt att fler kommer nyttja förenklingsregeln i stället för huvudregeln som faktiskt försämras rejält.

Lönebaserat utrymme

Det lönebaserade utrymmet försämras rejält med utredningens förslag, och det är främst de minsta fåmansföretagen med få anställda som påverkas. Större fåmansföretag med många anställda (och därmed högre löneunderlag) påverkas mindre.

Exempelvis får en enmansföretagare som tar ut lön upp till brytpunkten bara tillgodoräkna sig 10% av löneunderlaget i lönebaserad utdelning, jämfört med 50% enligt dagens regler, vilket innebär att schablonregeln blir fördelaktigare (trots att även denna försämras). För den som driver bolaget tillsammans med närstående blir skillnaden mindre då de närståendes andelar av det totala löneunderlaget får läggas ihop vid beräkningen, vilket innebär att det är lättare att komma upp till nästa nivå (25% respektive 50%).

Här kan du uppdatera dig om reglerna i 3:12-utredningens förslag.

Lönespärren

Utredningen föreslår att basbeloppsdelen av spärrlönen höjs från 6 IBB (+5 % av total lönesumma) till 8 IBB (+ 5 % av ägarens och närståendes löneunderlag). Observera att utredningen föreslår att tillägget till basbeloppsdelen ska beräknas individuellt utifrån delägarens och närståendes andel av löneunderlaget. Enligt dagens regler beräknas tillägget utifrån de totala lönerna. Spärrlönetaket föreslås höjas från 9,6 IBB till 15 IBB.

För en enmansföretagare utan anställda innebär förslaget att det under 2017 krävs ett löneuttag på minst 517 895 kr (jämfört med 374 527 kr under 2016) för att kunna använda sig av löneunderlaget.

Det är alltså en högre gräns för när det blir möjligt att nyttja lönebaserat utrymme. Det kommer att innebära att betydligt färre fåmansföretagare kommer att använda regeln om lönebaserad utdelning om förslaget genomförs. Men framförallt kommer det att innebära ett betydligt högre spärrlönetak. I företag med högt löneunderlag kommer ägarens löneuttag att behöva ligga på över 900 000 kr per år vilket ju inte alls är ”önskvärt” ur skattesynpunkt för en fåmansföretagare.

I vissa situationer ger dock de föreslagna reglerna lägre spärrlön än med dagens regler. Detta gäller dock bara om den egna (och närståendes) andel av löneunderlaget understiger 9,6 IBB och skillnaden mellan det totala löneunderlaget och den egna (och närståendes) andel av löneunderlaget överstiger 2 IBB/0,05. Detta förslag gynnar alltså delägare som har en liten andel av löneunderlaget i bolag med stora löneuttag – dvs om man skulle vilja sänka sitt löneuttag.

Slopat kapitalandelskrav

Att kapitalandelskravet (4%) föreslås slopat är välkommet för vissa. Förslaget innebär att det lönebaserade utdelningsutrymmet kommer att kunna utnyttjas oavsett hur liten andel av aktierna en aktieägare har (under förutsättning att denne uppfyller lönespärren). Nuvarande kapitalandelskrav innebär att delägare i fåmansföretag med många verksamma ägare inte kunnat utnyttja det lönebaserade utdelningsutrymmet på grund av att andelsinnehavet varit för litet.

Kombination av regler slopas

Utredningens förslag om att huvud- och förenklingsregeln inte ska kunna kombineras av ägare som har kvalificerade andelar i flera bolag innebär att den skattemässiga fördelen med att sprida sin verksamhet på flera bolag försvinner. Vill man tillämpa schablonregeln i ett bolag kommer man alltså inte alls att kunna beräkna gränsbelopp för aktier i andra bolag.

Utredningen föreslår inte någon närståendespärr. Närstående med egna aktiebolag ska alltså även fortsättningsvis kunna använda schablonregeln. Detta kommer med all sannolikhet få effekten att fler närstående som i dagsläget driver verksamhet i gemensamt bolag istället bildar egna bolag (t ex holdingbolag) för att kunna nyttja schablonregeln fullt ut.

Slopad dotterbolagsdefinition

Utredningen föreslår en återgång till tidigare regler som innebär att ett företag kan vara dotterföretag till flera moderföretag (dvs ha dubbel koncerntillhörighet), vilket i sin tur innebär att löneunderlaget i ett dotterföretag kan nyttjas av flera ägare.

Förslaget innebär också att det inte längre ska krävas 100% ägande för att ett handelsbolag ska kunna räknas som dotterföretag. En följd av detta blir dock att problematiken med hur fördelningen av löneunderlag i handelsbolag (eller en utländsk delägarbeskattad juridisk person) återigen blir aktuell.

Sammanfattningsvis…

3:12 utredningens förslag innebär ingen förbättring för fåmansföretagarna. Men eftersom reglerna om utdelningsberäkning i fåmansföretag varit rätt generösa under senare år har inte så många kunnat utnyttja dem då vinsterna i fåmansföretagen faktiskt inte speglar utdelningsutrymmena. Därför borde det inte spela sådan stor roll i praktiken.

Att schablonbeloppet enligt förenklingsregeln sänks och att det lönebaserade utrymmet sänks gör därför inte så mycket för de flesta. Men att skattesatsen höjs från 20% till 25% och att lönekravet höjs är förstås inte positivt. Att man däremot inte inkräktar på hittills sparade utdelningsutrymmen eller möjligheten att spara utdelningsutrymmen för framtiden är väldigt bra.

Sammanfattningsvis är det inte så dramatiska förändringar som man kunde befara. Därmed inte sagt att de är företagarvänliga, tyvärr.

I vår tjänst Blinfo Online gör vi mer djupgående analyser!

Remisstiden för 3:12-förslaget gick ut för en månad sedan och nu återstår att se om utredningsförslaget antas av riksdagen (efter en eventuell proposition från regeringen och därefter ska det finnas riksdagsmajoritet…)

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!