Avdragstips 2018

Newsroom - Avdragstips 2018 - ctl00_cph1_approvedImg

Deklarerandet är i full gång runt om i landet inför 2 maj då inkomstdeklarationerna för beskattningsåret 2017 senast ska vara inlämnade för fysiska personer (eller lite senare vid anstånd, dock absolut senast 15 juni vid byråanstånd). I den här artikeln går vi igenom vår syn på avdrag och vilka avdragsmöjligheter du har.

Avdragstips – bästa avdragen (finns de egentligen)?

Kvällstidningarna försöker som vanligt överträffa varandra i jakten på läsare med braskande rubriker som Bästa avdragstipsen, Experternas bästa råd och tips eller Bli en vinnare – missa inga skatteavdrag. Men hur mycket sanning ligger det egentligen i dessa rubriker och hur mycket substans finns det bakom avdragstipsen?

Tiderna förändras, men inte vi med dem?

Vi lever nog alla lite i det förgångna och skatteområdet är inget undantag. Hur skattesystemet fungerade på 70- och 80-talen verkar ha satt djupa spår i våra minnen, när inkomster av olika slag buntades ihop och beskattades progressivt med skyhöga marginalskatter. Då var varje krona i avdrag värt sin vikt i guld och dessutom var reglerna utformade så att avdrag var en närmast given och viktig del för snart sagt alla deklaranter, såväl för vanliga löntagare som för näringsidkare.

Dagens skattesystem är helt annorlunda och dagens skattenivåer mycket lägre. Ett avdrag är idag inte ”värt” lika mycket som förr i tiden och skattereglerna är mycket tydligare och enklare. Dessutom är avdragsmöjligheterna mycket mer begränsade när det gäller inkomstslagen tjänst och kapital.

Men finns det alltså inga bra avdragstips längre?

Vi gillar Skatteverkets devis att man ska betala rätt skatt, dvs du ska deklarera alla dina skattepliktiga inkomster men också se till att göra alla de avdrag skattereglerna ger dig rätt till. Precis så, varken mer eller mindre.

Det är inte riktigt svaret på rubrikens fråga men nästan. Det finns avdrag och när du har rätt till dem ska du givetvis göra dessa avdrag, annars kommer du inte att betala rätt skatt, vilket skattesystemet är tänkt för.

Avdragsmöjligheterna för företag

För ett företag, oavsett om det handlar om enskild näringsverksamhet eller aktiebolag eller någon annan företagsform och oavsett företagets storlek, handlar det inte om att ”leta” avdrag genom att läsa medias avdragstips inför deklarationen. Avdragen uppkommer löpande och bokförs löpande och några ytterligare avdrag i deklarationen förekommer normalt inte.

Möjligen (vilket kanske är verkligheten för många av de allra minsta enskilda firmorna) summeras avdragen en gång per år utifrån verifikat mm när bokslutet och deklarationen görs. Utgångspunkten är ändå att avdragen normalt ska finnas bokförda.

Bästa deklarationsplaneringstipsen

Istället för avdragstips bör vi prata om deklarationsplaneringstips. Vi har ju på senare år fått ett alltmer tillkrånglat system med skattereduktioner genom jobbskatteavdrag, ROT/RUT-tjänster osv. Dessutom finns ju sedan tidigare exempelvis reglerna om kvittning av förluster och vinster på värdepapper, skattereduktion på underskott i kapital (pga ränteutgifter eller förluster) och möjligheten till uppskov vid bostadsbyten.

Det är väldigt knepigt att hålla reda på allt detta och räkna rätt, det klarar nästan bara skatteprogrammen av numera. Dessutom är det i många fall för sent att göra någonting vettigt när du väl sitter och fyller i inkomstdeklarationen – du borde i vissa fall ha planerat och vissa fall även agerat redan före årsskiftet, t ex när det gäller att genomföra vinst-/förlustaffärer på värdepapper eller betala ROT/RUT-tjänster. Vissa saker kan du dock göra när du deklarerar, t ex frivilligt återföra uppskov och omfördela ränteavdrag eller ROT/RUT-avdrag mellan makar.

Avdragen du inte får missa…

Låt oss ändå i korthet gå igenom de mest väsentliga avdragsmöjligheter som finns i inkomstslagen tjänst och kapital:

  • Du kan göra avdrag för nödvändiga utgifter för din anställning. Det skulle kunna vara exempelvis arbetsredskap, skyddsutrustning eller utbildning. Rättspraxis visar att det är mycket svårt att få avdrag, dels eftersom grundkravet är så högt ställt (att utgiften är nödvändig) och dels eftersom utgångspunkten förstås är att arbetsgivaren borde stå för de utgifter som är nödvändiga för anställningen.
    Men är det så att du stått för utgifterna själv, kanske för att du har en småsnål eller möjligen småfattig arbetsgivare, ja då kan du göra avdrag. Dock är de första 5 000 kronorna inte avdragsgilla vilket gallrar bort de flesta som klarat nålsögat vid bedömningen av om utgiften är nödvändig för anställningen.

  • Har du fått en rejäl sudd pengar som engångsbelopp men som hör till minst två år, t ex en arbetsskadeförsäkring eller ett avgångsvederlag, kan du begära att Skatteverket gör en skatteberäkning enligt reglerna om ackumulerad inkomst. Skriv bland övriga upplysningar i din inkomstdeklaration vilken inkomst det handlar om och hur många år du anser att den ska fördelas på (högst 10 år dock) så gör Skatteverket jobbet åt dig. Istället för att beskattas med statlig skatt om inkomsten gjort att du hamnat över brytpunkten för statlig skatt just detta år kan reglerna göra att inkomsten bara beskattas med kommunalskatt eftersom den fördelas ut på flera år.

  • Har du köpt ROT/RUT-tjänster och fått preliminär skattereduktion bör du kontrollera att du verkligen kan utnyttja skattereduktionen. Har du för låg skattepliktig inkomst så att inte hela skattereduktionen kan utnyttjas kanske du kan fördela över till din make eller framkalla en högre inkomst (t ex återföra uppskovsbelopp i förtid).

  • Har du varit på tjänsteresor förenade med övernattning kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader om du inte fått traktamente från din arbetsgivare. Har du stått för logikostnader själv kan du göra avdrag för detta liksom för ett schablonbelopp om du t ex övernattat hos vänner under tjänsteresan.

  • Har du en tillfällig anställning på annan ort eller om du fått en fast anställning på annan ort kan du göra avdrag enligt reglerna för tillfällig anställning och dubbel bosättning. Dels avdrag för din ökade boendekostnad, dels schablonbelopp för ökade levnadskostnader och dels för hemresor en gång i veckan.

  • Har du lån tillsammans med din make kan ni fördela låneräntorna mellan er så att så stor del av skattereduktionen (helst hela förstås) kan utnyttjas.

  • Har du sålt en fastighet bör du noggrant gå igenom dina avdragsmöjligheter vid kapitalvinstberäkningen. Det handlar dels om direkta utgifter som hör ihop med försäljningen, t ex mäklararvode och besiktningskostnader, som minskar försäljningsintäkten. Dels handlar det om utgifter som ska räknas in i omkostnadsbeloppet som dras av från försäljningsintäkten, dvs anskaffningsutgiften inklusive kringutgifter vid anskaffningen (lagfart, stämpelskatt, pantbrevskostnader osv) samt ny-, till- eller ombyggnadsutgifter under hela innehavstiden. Dessutom får du lägga till de senaste fem årens förbättrande reparationer och underhåll, dvs utgifter som inte räknas som om- eller tillbyggnad men som ändå förbättrar och höjer värdet på fastigheten. Om du skaffat eller funderar på att skaffa en ny bostad kan du begära uppskovsavdrag och därmed skjuta upp beskattningen av hela eller delar av kapitalvinsten. Eftersom din bostad sålts efter 21 juni 2016 kan du efter en begäran till Skatteverket få tillämpa regler som innebär att uppskovstaket är slopat och att en annan metod för beräkning av uppskovet ska tillämpas.

  • Har du sålt marknadsnoterade aktier bör du jämföra din faktiska anskaffningsutgift med det omkostnadsbelopp som den så kallade schablonregeln ger (20% av försäljningsintäkten). Och förstås rent allmänt kontrollera vilken anskaffningsutgift dina värdepapper har, beräknad enligt konstens alla regler (enligt genomsnittsmetoden osv).


Avdrag som är osäkra

Om du vill göra någon form av avdrag som du är osäker på, dvs avdrag du inte är säker på är avdragsgilla, bör du göra ett öppet yrkande. Det värsta som då kan hända är att avdraget nekas, något straff i form av skattetillägg blir det då inte.

Avdrag med fantasi

Det har förekommit många fantasifulla avdragsyrkanden i form av öppna yrkanden genom tiderna – vad sägs om Min andel av räntorna på statsskulden eller Min andel av JAS-projektet. Om något av dessa eller andra märkliga avdragsyrkanden har passerat Skatteverkets granskning utan anmärkning förtäljer dock inte historien.

Mer om avdrag och deklaration?

Då rekommenderar vi e-boken Avdrag 2018 som tar upp vad som är avdragsgillt och inte i deklarationen och behandlar de tre inkomstslagen näringsverksamhet, tjänst och kapital.
Om du vill använda ett deklarationsprogram rekommenderar vi BL Skatt.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »