Bokföra lön – konteringar och exempel

Newsroom - Bokföra lön – konteringar och exempel - ctl00_cph1_approvedImg

Här tittar vi på hur du bokför lön till dina anställda. 

Utbetalning av lön
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7010 29 500 2710  10 325
 
2794 300 
    1930 18 875
7510 9 440 2730 9 440
En anställd har fått lön [7010] med 29 500 kr. Från den har dragits skatt [2710] med 10 325 kr och fackföreningsavgift [2794] med 300 kr. Så den anställde har fått ut 18 875 kr genom en överföring från företagskontot [1930] till den anställdes konto. Samtidigt bokas arbetsgivaravgifterna [7510] upp med 9 440 kr och skuldförs som lagstadgade sociala avgifter [2730].

Löner kan bokföras på flera olika konton. För arbetare används ­konto [7010], för tjänstemän [7210] och för företagsledare [7220].

Samtidigt som löneutbetalningen bokförs ska också alla andra transak­tioner som rör just den lönen bokföras. Det är framför allt arbets­givar­avgifter, avgifter till FORA och skatter som brukar bokas vid lönetillfället. I exemplet ovan skulle arbetsgivaravgiften kunna bokföras i en separat verifikation. I exemplen har vi räknat med 32% i arbetsgivaravgifter förutom när exemplen gäller pensionärer.

Det kan också vara som i exemplet ovan att vissa avdrag ska göras från lönen, t ex fackföreningsavgifter eller måltidskuponger. Upplupen (intjänad, ej utbetald) semesterersättning och sociala avgifter på den ersättningen ska också bokas upp i förekommande fall. I många ekonomisystem görs detta genom en automatkontering.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Upplupen lön
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7010 30 000 2910   30 000
7510  9 600 2940 9 600 


En upplupen lön [7010] på 30 000 kr bokas upp som interimsskuld [2910]. Samtidigt bokförs de beräknade arbetsgivaravgifterna på den upplupna lönen som en kostnad [7511] och som en interimsskuld [2940] med 32% x 30 000 = 9 600 kr.

Observera att när du bokat upplupna löner (t ex bonuslön, vinst­delning mm) i ett bokslut, ska konto [2940] användas för de beräknade upplupna socialavgifterna på de upplupna lönekostnaderna. Här ska social­avgifterna betalas först efter att den upplupna lönen betalas ut. Konto [2730] och motsvarande används för de sociala avgifter som ska redovisas och betalas vid nästkommande skatte­deklaration.

Arbetsgivardeklaration
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2710 6 300 1630  12 060
2730  5 760
 


I samband med arbetsgivardeklaration görs en omföring till kontot Avräkning för skatter och avgifter [1630]. Den består av före­gående månads personal­­skatt [2710], 6 300 kr, och upp­bokade arbetsgivar­avgifter [2730], 5 760 kr.

Senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningen måste du lämna arbetsgivardeklaration och betala in skatt och arbetsgivaravgifter för anställda. Är den 12:e en lördag, söndag eller helgdag gäller näst­följande vardag som sista dag. Arbetsgivardeklaration i januari och augusti lämnas den 17:e.
Det är löneutbetalningsdagen som styr, inte den period som lönen avser. Så om en anställd får lön för februari den 1 mars, ska skatte­deklarationen vara Skatteverket tillhanda och ­skattebetal­ningen ­finnas på Skatteverkets konto senast den 12:e april.

Lön till födda 1937 och tidigare
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7015 25 000 2710   8 750
7534  1 537 2730 1 537 
    1930 16 250En ålderspensionär född 1937 eller tidigare har fått lön [7015] med 25 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 8 750 kr får han sin lön insatt på ett bankkonto från företags­konto [1930] på 16 250 kr. Den särskilda löneskatten 6,15% på 1 537 kr kostnadsförs på konto [7534] och skuldförs på konto [2730].

För löner till anställda som är födda 1937 och tidigare betalar företaget särskild löneskatt med 6,15%.

Lön till pensionärer födda 1938 och senare
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7016 26 000 2710   9 100
7520  4 254 2730  4 254 
    1930 16 900En ålderspensionär född 1938 har fått lön [7016] med 26 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 9 100 kr får han sin lön, 16 900 kr, insatt på ett bank­konto från företags­kontot [1930]. Avgifterna på 16,36% (ålderspensionsavgift samt särskild löneskatt) på 4 254 kr kostnadsförs på kontot [7520] och ­bokas upp som en skuld [2730].

När det gäller anställda som fyllt 65 år (vid årets ingång) och omfattas av det nya ­pensionssystemet (födda 1938 och senare) ska man betala ålderpensions­avgift (10,21%) samt särskild löneskatt (6,15%). Det innebär att den totala avgiften blir 16,36%.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »