Ekonomiska föreningar – se över stadgarna

Modernare regler

Regeländringarna i lagen om ekonomiska föreningar gjordes för att modernisera och förenkla för dem som vill driva kooperativt företag och mycket handlade om att göra reglerna mer lik dem som gäller för aktiebolag. Men eftersom flera av nyheterna i lagen (som trädde i kraft 1 juli 2016) kräver stadgebestämmelser för att tillämpas  är det viktigt att ekonomiska föreningar ser över sina stadgar.

Ändra stadgarna i tid

Trots att styrelsen enligt övergångsbestämmelserna senast den 30 juni 2018 ska lägga fram förslag på nya stadgar bör man se över detta redan nu. De nyheter i lagen som är tvingande gäller även om inte stadgarna anger det men nyheterna som inte är tvingande måste anges i stadgarna för att kunna användas. Se över era stadgar så att ni får med de bestämmelser ni önskar och att de ni har inte strider mot lagen.  

Många ändringar

Den nya lagen medför många ändringar, nedan listar vi en del av dessa som kan påverka föreningens stadgar. En följd av den första punkten om kallelsetider är att årsredovisningen nu ska överlämnas till revisorn senast 6 veckor före årsstämman (tidigare 4 veckor). Om föreningen har en bestämmelse i stadgarna om årsredovisningens avlämnande till revisorerna kan den alltså behöva ändras.

Nyheter

Här listar vi upp några av nyheterna som kan kräva ändring av föreningens stadgar:

  • Kallelsetiden är ändrad och det berör alla föreningar. I de allra flesta fall ska kallelse ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före ordinarie stämma. För extra stämma ska kallelse ske tidigast 6 veckor före och senast 2 veckor före stämman. I stadgarna är det dock möjligt att ange att kallelse till alla stämmor ska ske minst 2 veckor före stämman.
  • Möjlighet att kunna anta investerande medlemmar som är en helt ny medlemskategori.
  • Föreningen kan nu i stadgarna ange att kallelse och annan information ska kunna skickas elektronisk. Om någon medlem, i enlighet med lagen, vill ha skriftlig information per post har hen dock rätt till det.
  • Ändra stadgar. Den nya huvudregeln är att beslut kan fattas på en stämma med kvalificerad majoritet, det krävs alltså inte längre två stämmor. Stadgarna kan dock ange strängare krav för beslut.
  • Beslut om likvidation kan tas med 2/3 om inte stadgarna anger annat.
  • Om stadgarna anger det kan styrelsen besluta om gottgörelse även utan stämmans uppdrag.


Vill du veta mer?

I vår bok Ekonomiska föreningar hittar du utförliga förklaringar och många exempel. Det är en praktisk handbok för alla som är engagerade i ekonomiska föreningar.

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!