Föreningar

 • Ekonomiska föreningar – se över stadgarna

  Om föreningens stadgar strider mot regeländringarna i lagen om ekonomiska föreningar ska stadgarna ändras. Senast 30 juni 2018 ska styrelsen lägga fram ett förslag på nya stadgar som stämmer överens med de nya bestämmelserna i lagen om ekonomiska f...

 • Revision i föreningar

  I de allra flesta ideella föreningar finns det inga lagstadgade bestämmelser om revision. Men 99% av alla föreningar har någon form av revision, som regleras i stadgarna. I den här artikeln läser du om revisorns uppgifter, vem som kan vara revisor,...

 • Styrelseprotokoll i föreningar är inte offentliga

  Styrelseprotokollen i ideella föreningar och bostadsrättsföreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. De kopior som styrelseledamöterna får ska inte heller utan vidare visas upp...

 • Reklamskatt i ideella föreningar

  Ideella föreningar ska i många fall betala reklamskatt på annonser och reklam. För att vara skattskyldig krävs dock att föreningen totalt sett (inklusive alla sektioner, lag osv) fått in mer än 60 000 kr i reklamskattepliktiga ersättningar under et...

 • ROT-avdrag för bostadsrätt

  Som bostadsrättshavare kan du få skattereduktion för husarbete. Däremot kan inte bostadsrätts­föreningen få skattereduktion eftersom endast fysiska personer omfattas av dessa bestämmelser. ROT-arbete och hushållsarbete Följande räknas som hus...

 • Skatteregler vid uthyrning av bostadsrätt

  Här får du en genomgång av skattereglerna vid uthyrning av hela eller en del av en bostadsrätt. Inkomstslaget kapital Om du hyr ut en bostadsrätt som du eller någon närstående bor i eller har för avsikt att bo i (dvs lägenheten räknas som ...

 • Yttre fond (bostadsrätt)

  I denna artikel beskriver vi den yttre fond som förekommer i bostadsrättsföreningar. Den kan även kallas fond för yttre underhåll, underhållsfond, yttre underhållsfond eller yttre reparationsfond. I bostadsrättslagen finns en bestämmelse om att...

 • Inre fond (bostadsrätt)

  Bostadsrättslagen innehåller inga bestämmelser om inre fond. Men en del föreningar har ett system med inre fond (kallas också fond för inre underhåll, inre underhållsfond, inre reparationsfond). Då har man ett antal inre fonder (en för varje lägenh...

 • Idrottsutövning som näringsverksamhet?

  En omdiskuterad fråga är om idrottsutövare kan bedriva sin idrotts­verksamhet som näringsidkare, t ex genom en enskild firma eller ett eget aktiebolag. Kriterier för näringsverksamhet För att en verksamhet skattemässigt ska räknas som närings...

 • Votering

  Om en mötesdeltagare anser att mötesordföranden hört fel i acklamations­omröstningen (omröstning där deltagarna muntligen meddelar sin ståndpunkt) och därmed fastställt fel yrkande, kan mötesdeltagaren begära votering. Votering sker vanligtvis ...

 • Styrelsens beslutförhet

  Normalt är styrelsen beslutför, dvs den kan fatta beslut, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Med hela antalet styrelseledamöter menas det antal som ska finnas enligt stadgarna. Har man ett intervall i stadgarna utgår...

 • Hämta fler