Redovisning

 • Bokföra försäljning av presentkort

  Här följer en genomgång av hur man bokför försäljning av presentkort och vad som gäller om de inte blir inlösta. När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund och därmed som en skuld till kunden i bokförin...

 • Aktieutdelning, nyemission och aktieägartillskott- hur bokförs det?

  Här följer några praktiska exempel på bokföring av händelser som kanske inte inträffar så ofta i ett aktiebolag. Aktieutdelning till ägare i fåmansföretag. Aktieutdelning från bolaget ska bokföras då beslut om aktieutdelning är taget, alltså ...

 • Bokföra semesterlöneskuld

  För att resultat-­ och balansräkningen ska ge en rättvisande bild under året bör du boka upp semesterlöneskulden löpande vid varje löneutbetalning. Det gör du enklast genom att de upplupna semester­lönerna kostnads-­ och skuldförs i samband med lön...

 • Krav på e-faktura vid offentlig upphanding

  Leverantörer till offentlig sektor ska endast skicka elektroniska fakturor från och med den 1 april 2019. Det nya lagkravet kommer att gälla för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, även direktupphandlingar. Det är totalt c...

 • Felaktigt debiterad moms

  När någon angett ett felaktigt momsbelopp på en faktura eller liknande handling är momsen feldebiterad. Nu har Skatteverket uppdaterat sin rättsliga vägledning om betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms. Felaktig moms Ett exempel ...

 • Sjukvårdsförsäkring enligt de nya reglerna

  Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård slopades den 1 juli 2018. Enligt de nya reglerna ska den anställde förmånsbeskattas för all vård, oavsett om den är offentligt eller privat finansierad. Hanteringen av fakturan När man ...

 • Ny avskrivningsplan vid ombildning

  En enskild firma har ombildats till ett aktiebolag och alla inventarier överläts då till bokförda värden. Kan aktiebolaget fortsätta på de avskrivningsplaner som upprättades i den enskilda firman eller måste man börja om på nytt? Svar: Aktieb...

 • Periodiseringsfond i aktiebolag

  Har du hört att periodiseringsfonder är bra? Att du slipper betala skatt? Periodiseringsfonder i aktiebolag kan vara en bra idé, men se till att du har bra skäl till avsättningen. Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här! ...

 • Balansräkning

  Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen . Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resu...

 • Likviditetsbudgeten – räcker pengarna?

  En likviditetsbudget visar om pengarna kommer att räcka till för att täcka periodens utbetalningar medan resultatbudgeten visar om verksamheten kommer att gå med vinst eller förlust. Likviditetsbudgeten visar förväntade in- och utbetalningar, så ...

 • Arkivering digitalt eller på papper – vad gäller?

  Den pågående digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur behöver man spara originalkvitton och när räcker det att spara kvittot digitalt? Arkivering – hur...

 • Hämta fler