Revision – förtroende och framtid

Den traditionella revisorsrollen står inför förändringar och Revisionsnämnden föreslår olika åtgärder i en promemoria till regeringen. Syftet är en förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionerna.


Revisionsbranschen – omvärlden utmanar

Revisorsnämnden konstaterar att branschen står inför stora utmaningar när nya förutsättningar skapas till följd av digitalisering, begränsningar i revisionsplikten och den snabba tekniska utvecklingen. Omvärlden kräver också anpassning när revisorer inte bara ska bestyrka finansiella rapporter utan också information som hållbarhet och kvalitet. Det konstateras att dessa områden behöver regelförändringar för att tydliggöra vilka krav som finns på revisionen och revisorerna. Globaliseringen innebär också ett starkt behov av harmonisering av kraven för att revisorerna ska kunna anpassa sig till omvärldsförändringar.

Kolla in våra rådgivardagar och andra rådgivarutbildningar!

Förtroendekriser och framtid

Under senare år har händelser inom branschen, såväl inom som utanför Sverige, påverkat synen på branschen negativt. För att förtroendet ska stärkas konstateras att den med titeln revisor bör möta högt ställda krav som på förhand är definierade utifrån etik, kompetens och metod samt att revisorn står under tillsyn. Idag finns inga tydliga krav på revisorernas kompetens eller ordnad tillsyn av hur arbetet utförs när det gäller yrkesverksamma inom stat och landsting, så även om vi har en statligt ordnad tillsyn av ett antal yrkesgrupper gäller detta inte fullt ut inom revisionsbranschen.

Förslaget från RN

Huvudförslaget är uppdelat i två steg där det första steget innebär diskussion och analys av revisionens framtid och utmaningar.

Det andra steget innebär att klargöra revisorns och revisionens roll i samhällsstyrningen. En samlad översyn föreslås för revisionens inriktning, innehåll, utförande, kvalitet och nytta genom en offentlig utredning som i uppdrag bör föreslå åtgärder som säkrar en hög och enhetlig kvalitet i all revision som utförs av yrkesverksrevisorer. Detta oavsett om revisionen sker i det privata, statliga eller kommunala och bör särskilt innefatta rätten att föreslå en gemensam grund för yrkesrevisorer:

  • Likartade kompetenskrav på yrkesrevisorers teoretiska och praktiska utbildning, prov och auktorisation eller certifiering oavsett inom vilken sektor de verkar,

  • En, så långt som möjligt, gemensam normering av revisionen och yrkesetiska krav på revisorerna där god revisors- och revisionssed betyder samma sak i privat och offentlig sektor,

  • Ett systematiskt och enhetligt system för extern tillsyn och kvalitetssäkring som omfattar samtliga yrkesrevisorer och deras revisioner. Revisorsnämndens uppdrag borde omfatta samtliga yrkesrevisorer och deras revision.


Följ frågan och liknande frågor med vår nyhetstjänst Blinfo Online!

 

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!