Har ditt företag tillräcklig likviditet?

Newsroom - Har ditt företag tillräcklig likviditet? - ctl00_cph1_approvedImg
Likviditet = kassalikviditet

När man talar om ett företags likviditet, är det normalt kassalikvidi­teten man menar. Kassalikviditeten visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Företaget måste ha tillräckligt mycket pengar för att kunna betala sina rörelseutgifter i rätt tid. Om kassalikviditeten är dålig kan det i de flesta fall tolkas som en mycket allvarlig indikator på att det finns problem i företagets ekonomi.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbete)/kortfristiga skulder

Bör vara minst 100 %

Tumregeln är att likviditeten bör ligga på minst 100%. Då är omsättningstillgångarna (minus varulager och pågående arbeten) lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna.

Om kassalikviditeten understiger 100% bör företaget ha möjlighet att mycket snabbt kunna sälja åtminstone en del av varulagret, vilket kan vara svårt. Företaget måste i detta läge ofta ta nya lån (kanske höja kontokrediten) eller kanske sälja anläggningstillgångar för att kunna betala de kortfristiga skulderna.

Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder

Nyckeltalet likviditet ställer omsättningstillgångarna (minus varulagret och pågående arbeten) i förhållande till de kortfristiga skulderna. En kontokredit ska här betraktas som en långfristig skuld.

De vanligaste omsättningstillgångarna är:

 • kassa
 • bank
 • plusgiro
 • kundfordringar
 • varulager
 • övriga kortfristiga fordringar (t ex förskott och momsfordran).

Kortfristiga skulder är sådana som ska betalas inom ett år. Här ingår även de närmaste 12 månadernas amortering på långfristiga skulder (de kortfristiga delarna av de långfristiga skulderna).

De flesta företag väljer att inkludera den outnyttjade delen av kontokrediten bland omsättningstillgångarna vid beräkning av likviditeten. Detta beror på att man ser den som en likviditets­reserv som företaget kan använda sig av vid behov.

Ögonblicksbild

Du bör vara medveten om att likviditeten är något av en ögonblicksbild i företaget. Den framräknade siffran förutsätter att alla omsättningstillgångar kan jämställas med kontanter, men så är det inte i verkligheten. Företaget kan t ex ha kundfordringar med lång kredittid samtidigt som det finns större kortfristiga skulder med kortare kredittid.

Åtgärder för att stärka likviditeten

Exempel på åtgärder som företaget kan vidta för att försöka förbättra kassalikviditeten:

 • förhandla till sig längre kredittider från leverantörer och andra
 • förkorta kundernas kredittid
 • snabba upp faktureringsrutinerna
 • höja andelen kontantförsäljning
 • minska kapitalbindningen i rörelsekapital (t ex ett mindre varu­lager).

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »