Reko – Svensk standard för redovisningstjänster

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Standarden för redovisningstjänster har gemensamt utvecklats av branschorganisationerna SRF och Far. Ramverket riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och innehåller en struktur som syftar till att skapa kvalitet i redovisningen till nytta för företag, näringsliv och samhälle.\n

Reko innehåller riktlinjer för hur arbetsprocessen ska organiseras och kvalitetssäkras för att uppnå hög kvalitet och tillförlitlighet i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen. Konceptet bygger på att skapa kvalitet direkt i produktionen istället för genom rättelser eller revision i efterhand. Bokslutsrapporten utgör i sin tur ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med Reko.\n

Arbetsprocessen förutsätter att ett uppdragsavtal upprättas mellan företaget och den auktoriserade redovisningskonsulten. Om alla förutsättningar uppfylls kan en bokslutsrapport upprättas och den blir då ett kvalitetskvitto för redovisningen och den ekonomiska rapporteringen.\n

Reko och bokslutsrapporten följer den internationella standarden inom övriga EU-länder där det sedan länge finns en etablerad process för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering.\n

Målet med ett redovisningsuppdrag är att redovisningskonsulten ska använda sina specialistkunskaper i redovisning för att göra rimlighetsbedömningar och analyser utan krav på att granska underliggande räkenskapspåståenden.\n

Processen för att erhålla kvalitet i redovisningen kan beskrivas som tre faser:\n

• Att rätt förutsättningar finns vilka skapas genom förberedelser och planering\n

• Att arbetet genomförs enligt riktlinjerna i Reko\n

• Att kvalitet kan bekräftas genom att avge en bokslutsrapport\n

Kraven i Reko utgår från kundnytta och bygger på lagstiftning, god redovisningssed och normer. Hela redovisningsprocessen måste vara kvalitetssäkrad enligt Reko för att en bokslutsrapport ska kunna avges.\n

Tolv skall-krav ingår i Rekos ramverk:\n

• Redovisningsverksamheten skall vara väl organiserad\n

• En redovisningskonsult skall bara acceptera ett uppdrag om underliggande regelverk kan uppfyllas – prövning skall ske löpande\n

• Uppdragsavtal skall upprättas\n

• Uppdragsgivaren skall upplysas om sitt självständiga ansvar\n

• Uppdraget skall utföras i enlighet med Bokföringslagen, Årsredovisningslagen, andra lagar och enligt god redovisningssed samt Reko\n

• Vid kombiuppdrag skall jävsregler enligt Aktiebolagslagen beaktas\n

• Redovisningskonsulten skall planera och genomföra uppdraget på ett professionellt sätt\n

• En redovisningskonsult skall ha tillräcklig kunskap om uppdragsgivarens verksamhet\n

• Redovisningskonsulten skall dokumentera sitt arbete\n

• Om en redovisningskonsult använder annans arbete skall arbetet utföras i enlighet med uppdragsavtalet och Reko\n

• Redovisningskonsulten skall rimlighetsbedöma ekonomiska rapporter och verka för att dessa utgör bra beslutsunderlag\n

• Rutiner för att förhindra penningtvätt och felaktigheter skall finnas\n

Ordlista - Ordförklaring för Reko – Svensk standard för redovisningstjänster  - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för Reko – Svensk standard för redovisningstjänster  - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för Reko – Svensk standard för redovisningstjänster  - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.