Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är ett dokument där revisorerna ska redogöra för om årsredovisningen stämmer med verkligheten och om den ger en riktig bild av bolagets/föreningens ekonomiska ställning och resultat.

En revisionsberättelse ska innehålla följande:

• Bolagets/föreningens namn och organisationsnummer.

• Den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser.

• Ett uttalande om huruvida årsredovisningen gjorts upp enligt gällande lagar eller inte. Om revisorn känner sig tveksam på någon punkt ska han eller hon skriva det. Det kan t ex vara att företaget/föreningen har övervärderat tillgångar för att ge sken av att ställningen är bättre än den är.

• Om det vid granskningen har kommit fram att vd eller någon styrelseledamot har gjort något fel som medför skadeståndsskyldighet, alltså ett ganska grovt fel, ska detta finnas med i revisionsberättelsen.

• En rekommendation till bolagsstämman/föreningsstämman att antingen bevilja ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör eller att inte göra det. I mycket sällsynta fall förekommer det att revisionsberättelsen enbart innehåller olika skäl för och emot ansvarsfrihet, men att revisorn inte tar ställning, utan lämnar avgörandet till stämman utan rekommendation.

• Övriga upplysningar som revisorerna vill ge aktieägarna/medlemmarna och allmänheten (revisionsberättelsen är offentlig).

• Eventuella anmärkningar på skatte- och avgiftsområdet. Det kan vara att företaget inte gjort avdrag för anställdas skatter, att företaget låtit bli att momsregistrera sig trots att den momspliktiga omsättningen överstiger 1 milj kr, att företaget inte på ett riktigt sätt lämnat skattedeklaration eller att man inte i rätt tid betalat skatter och avgifter. Om någon sådan anteckning finns med i revisionsberättelsen, ska revisorerna genast skicka in en avskrift av revisionsberättelsen till Skatteverket.

• Rekommendation till stämman om att fastställa balansräkningen och resultaträkningen eller inte.

• Rekommendation till stämman om att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition eller inte. Det gäller framför allt hur mycket av vinsten som ska betalas ut som utdelning.

En revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar kallas ren revisionsberättelse.

En revisionsberättelse som innehåller mer eller mindre allvarlig kritik av vad man funnit vid revisionen kallas oren revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma respektive två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Se även koncernrevisionsberättelse.

Sök företagskunskap

Ämnesområden

Ordlista - Ordförklaring för revisionsberättelse - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

revisionsberättelse

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

revisionsberättelse

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.