Framtidens byrå är redan här?

– vad du ska tjäna pengar på när tekniken gör jobbet

De närmaste åren kommer vi att se en hårdnande konkurrens inom löpande bokföring och andra enklare redovisningstjänster, lönehantering och fakturahantering som idag till stor del handlar om manuellt arbete,
t ex att stansa in uppgifter från ett pappersdokument till ett redovisningssystem. Vi får allt mer automatiserade och intelligenta system som kommunicerar direkt med varandra eller som läser av underlagen och skapar färdiga konteringar, fakturor, löneunderlag osv. Det betyder att priserna kommer att sjunka på dessa enklare tjänster.

Situationen utmålas som problematisk, men är den egentligen det? 

Nja, som vi ser det sitter redovisningsbyråerna i guldsits genom att man har tillgång till all väsentlig information om kundens ekonomi och kan föreslå olika relevanta tjänster utifrån en analys av företagets räkenskaper. Så den främsta utmaningen består sannolikt i att stärka medarbetarnas kompetens för att kunna leverera kvalificerade tjänster av hög kvalitet. Och att övertyga kunderna om värdet av byråns arbete förstås.


Framtiden, tror vi, handlar om att ge kunderna mervärden som inte kan genereras av automatiserade system. Mervärden som bygger på kunskap och som hjälper kunderna att fatta välgrundade beslut om företagets och sin privata ekonomi.

Kontakta gärna våra byrårådgivare för en diskussion om hur redovisningsbyrån ska tjäna pengar när tekniken och kunderna gör en allt större del av jobbet. 

Det här tror vi att redovisningsbyråerna ska satsa på:

  • Effektivare kundsamverkan genom digitalisering
  • Mer rådgivning
  • Ökad specialisering
  • Smartare prissättning
  • Fördjupade kundrelationer
diskuterar vi hur redovisningsbyrån ska tjäna pengar när tekniken och kunderna gör en allt större del av jobbet. 
 

Digitalisering

Effektivare kundsamverkan genom digitalisering

Med ökad kundsamverkan menar vi en större interaktion mellan redovisnings­byrå och kund. Framför allt i form av att redovisningsbyråns kunder själva gör en del av arbetet samt att kunderna får en bättre överblick över det egna företagets redovisning och ekonomi. Det vill säga en utveckling liknande den som vi sett på bankområdet, om än inte fullt så långtgående. Ökad digitalisering genom bland annat molnbaserade program och applikationer påskyndar den här utvecklingen och vi tror att det är viktigt att hänga med och ta tillvara på de möjlig­heter som detta innebär för både redovisningsbyrå och kund.

Den digitala tekniken ska ses som en möjlighet för byrån, inte som ett hot. Digitalisering är ett sätt att effektivisera både det interna arbetet inom ­byrån och samspelet med kund. Den innebär en tidsbesparing för redovis­nings­konsult­erna – tid som ni istället kan lägga på rådgivning och ökad kvalitet i varje kunduppdrag.

Titta närmare på verktyg för ökad byrå-kundsamverkan »


ide.png

Mer rådgivning

Vi kan förvänta oss att tekniken (och kunderna) kommer att göra en allt större del av det hittills manuella arbetet med löpande redovisning, fakturahantering, mm. Den ökade automatiseringen förskjuter redovisningsbyråns spelplan mot mer avancerade tjänster som analys och rådgivning. Som byrå sitter ni i guldsits i och med att ni sitter på all väsentlig information om kundens ekonomi och kan föreslå olika relevanta tjänster utifrån en analys av företagets räkenskaper. Det handlar främst om rådgivning inom olika områden men man kan även tänka sig att redovisningsbyrån går ett steg längre och upprättar exempelvis juridiska dokument som en följd av ­rådgivningen. Det skulle kunna vara att du som redovisnings­konsult gjort en riskanalys och funnit att ägarna till kundföretaget inte har upprättat något aktieägaravtal och därför erbjuder företaget den hjälpen.

Den logiska slutsatsen blir att framtiden handlar om att ge kunderna mervärden som inte kan genereras av automatiserade system utan som bygger på kunskap och hjälper kunderna att fatta vettiga och genomtänkta beslut om sin och företagets ekonomi.

Hur vi kan hjälpa er att stärka rådgivarkompetensen »kugghjul.png

Ökad specialisering

Vi tror att en ökad automatisering/digitalisering ställer krav på en ökad specialisering. Som redovisningskonsult bör du ­utveckla ett eller flera expertområden för att kunna erbjuda dina kunder de tjänster de antingen efterfrågar själva eller som du utifrån kundens situation bedömer att de är i behov av. Du kan hitta en nisch där du är relativt ensam och på så vis attrahera en stor andel av företagen inom en viss bransch. Det kan exempelvis handla om specialisering inom bygg- och fastighetsmoms, beskattning av jord- och skogsbruk, internationalisering, eller skatten och juridiken vid företagsöverlåtelser. Listan kan göras lång.

Att öka medarbetarnas grad av specialisering kräver normalt en investering i både tid och pengar. Men en av poängerna är att mer specialiserade tjänster också tillåter en högre debitering. Redovisningskonsulter ligger på en relativt låg debitering i dag och specialisering är en väg att gå för att motivera en h­ögre debitering. Få förväntar sig exempelvis att få rådgivning kring skatteplanering för 500–600 kr per timme …

Utbildningar för dig som vill specialisera dig »


prislapp.png

Smartare prissättning

I redovisningsbranschen är timdebitering den vanligaste formen av prissättning. Priset sätts ofta utifrån redovisningsbyråns kostnad för att tillhandahålla tjänsten plus ett påslag. Men byråns tidsåtgång blir allt mindre relevant i takt med den ökade digitaliseringen. Och värdet för kunden är ju detsamma oavsett hur snabbt eller långsamt jobbet gjorts.

Så istället för att debitera för arbetad tid bör byrån basera sitt pris på vad det är man levererar till kunden och vad det är värt för kunden. Att addera mervärde till kunderna i form av exempelvis analys och rådgivning ökar kundens upplevda värde av tjänsten. Vilket i sin tur innebär att redovisningsbyrån kan få ökade intäkter i varje enskilt uppdrag.

Vi tror på fasta priser – att kunden betalar ett fast månadspris baserat på vilka tjänster som ingår i kundens paket. Då vet kunden exakt vad det kostar. Och ni på redovisningsbyrån kan frigöra er från den hårda timpriskonkurrensen genom att paketera attraktiva tjänster som erbjuds till en rimlig månadskostnad. Nyckeln här blir att övertyga kunderna om det konkreta värdet av tjänsterna – i form av exempelvis inbesparade skattekostnader, ökad avkastning, minskade lagerkostnader och så vidare.

Vid en övergång från timdebitering till fasta priser är det ­naturligtvis viktigt att hamna på rätt nivå. Dels ur lönsamhetssynpunkt men även ur konkurrenssynpunkt. För befintliga kunder bör ni snegla på vad kunden betalat för era tjänster de senaste åren. 

Ett exempel på paketering och prissättning för den moderna redovisningsbyrån:

PrissättningPrissättningPrissättning

För byråledare som vill veta mer om prissättning och affärsmodeller »


hander.png

Fördjupade kundrelationer

Att byrån ska arbeta för att fördjupa relationen med sina ­kunder ter sig som en självklarhet, men vad innebär det i praktiken?

Jo, det handlar om att ge litet mer, att bli en naturlig del i kundens verksamhet, att göra sig svårutbytbar. Att leverera ­värden som kunden inte ser att någon annan kan leverera på ett lika bra och kostnadseffektivt sätt. Vägen dit handlar till stor del om att arbeta med de delar vi nämner som vitala för den moderna redovisningsbyrån:

  • Effektivare kundsamverkan
  • Mer rådgivning
  • Ökad specialisering
  • Smartare prissättning

En viktig del i arbetet med fördjupade kundrelationer blir att jobba proaktivt och framåtriktat med sina kundföretag. Det innebär bland annat att ni tar initiativ till förbättringar och planerar lösningar för att möta kundernas framtida problem och utmaningar. Vilket kräver att ni håller er uppdaterade på bland a­nnat skatte- och redovisningsområdet och ser till att regel­bundet hålla kunderna informerade om saker som är på gång och som påverkar företaget och/eller ägarna. I alla branscher gäller att tät kommunikation och kundspecifika lösningar är bästa gödningen för goda kundrelationer – så även på redovisnings­området.

Kontakta gärna våra byrårådgivare för en förbehållslös diskussion om redovisningsbyråns roll i framtiden!
Använd formuläret ovan eller ring 0650-54 14 00.