Skatt i hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet skiljs från andra inkomster av tjänst

Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst. Hobbyverk­samhet skiljs dock från andra tjänsteinkomster. Detta innebär att du inte kan dra av ett underskott i hobbyverksamheten mot inkomst av anställning eller pension. Ett överskott i hobbyverksamheten läggs däremot till inkomsten från din anställning eller pension.

Ingen kvittning

Om du har flera hobbyverksamheter beskattas dessa var för sig. De kan alltså inte kvittas mot varandra. Hobbyverksamhet kan inte heller kvittas mot näringsverksamhet. Det är dock ovanligt att någon har både hobby- och näringsverksamhet samtidigt. I så fall måste de vara inom skilda områden, exempelvis biodling och hästverksamhet.

Egenavgifter på överskottet

Om din hobbyverksamhet ger överskott ska du betala egenavgifter på nettovinsten (intäkter minus kostnader).

Egenavgifterna är 28,97% . Ålderspensionärer betalar lägre egenavgifter (se Faktabanken).

Egenavgifterna är avdragsgilla. Eftersom det vid tidpunkten för deklarationen är osäkert hur stora egenavgifterna blir får du göra ett schablonavdrag med 25%. I nästföljande års deklaration gör du en avstämning mellan schablonavdraget och de slutliga egenavgift­erna som påförts dig på slutskattebeskedet. Det är samma teknik som i näringsverksamhet.

Inkomstskatt

På dina samlade inkomster av tjänst, inklusive hobbyverksamheten, betalar du kommunalskatt. Om din inkomst överstiger den lägre skiktgränsen (ca 440 000 kr) tillkommer 20% statlig skatt på den överskjutande delen. På den del av inkomsten som överstiger den högre skiktgränsen (ca 640 000 kr) är den statliga skatten 25%.

Skiktgränsbeloppen avser den beskattningsbara inkomsten, dvs din inkomst efter allmänna avdrag, avdrag för allmän pensionsavgift samt grundavdrag.

Underskott får sparas i fem år

Underskott i hobbyverksamheten får sparas i upp till fem år efter beskattningsåret och dras av mot kommande års överskott.

Avdraget får inte överstiga årets överskott. Har du ett överskott på 40 000 kr får du alltså använda högst 40 000 kr från tidigare års underskott.

Anders har deklarerat sin hobbyverksamhet på följande sätt för inkomståren 2009–2015:

2009 underskott 20 000
2010 underskott 15 000
2011 underskott 10 000
2012 underskott 5 000
2013 överskott 10 000
2014 underskott 10 000 
2015 underskott 5 000

Anders kan inte göra avdrag för underskott förrän 2013, då verksamheten för första gången ger ett överskott. Han kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod 2009. Eftersom verksamheten ger underskott igen 2012 kan resterande del (10 000 kr) av underskottet från 2009 inte utnyttjas. Det kan inte heller sparas längre, utan faller bort. Underskott uppstår igen 2015. Därför kan inte heller underskottet från 2010 utnyttjas då. Underskottet från 2011 kan dock utnyttjas vid ett eventuellt överskott inkomståret 2016.

Löpande utgifter

I princip alla utgifter som hör till hobbyverksamheten är avdragsgilla. Löpande kostnader är direkt avdragsgilla, dvs du kostnadsför hela utgiften på en gång.

Momsen

Om du inte redovisar moms ingår den moms som du betalar vid inköp i den avdragsgilla kostnaden. Du drar alltså av kostnaden inklusive moms. Om du redovisar moms, drar du av kostnaden exklusive moms.

Förslitningsavdrag

Utgifter som mer har karaktär av investering är inte direkt avdrags­gilla, utan utgiften fördelas på det antal år utrustningen beräknas hålla, så kallat förslitningsavdrag. Avdraget är en motsvarighet till avskrivningar i näringsverksamhet.

Förslitningsavdrag ska du göra på utrustning som

  • har ett inköpspris på minst ett halvt prisbasbelopp (motsvarar ca 22 000 kr) och
  • beräknas ha en ekonomisk livslängd på mer än tre år.

Du kan inte göra förslitningsavdrag på byggnader. De betraktas som privata, även om du använder dem i din hobbyverksamhet.

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.