Bokföra skattekonto – konteringar och exempel

Newsroom - Bokföra skattekonto – konteringar och exempel - ctl00_cph1_approvedImg

Här tittar vi på hur du ska bokföra transaktioner med skattekontot i enskild firma respektive aktiebolag.På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattebetalningslagen.

Tips

Med vår tjänst Bokföringssupport får du snabba svar när du är osäker på hur du ska bokföra en affärshändelse i ditt företag. Du kommer åt webbforumet dygnet runt, året om.

Enskild firma

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

  • preliminärskatt för anställda
  • arbetsgivaravgifter för anställda
  • särskild löneskatt för anställdas pensionskostnader
  • moms
  • fastighetsskatt och fastighetsavgift för näringsfastigheter.

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Bokförs inte

En enskild firma är inte ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man använder företagets pengar för att betala t ex F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett eget uttag (konto 2012) som motbokas det konto som belastas (t ex konto 1930), se konteringen nedan. 

F-skatten

I den beräknade F-skatten ingår företagarens inkomstskatt och egen­avgifter tillsammans med särskild löneskatt på anställdas pensioner och fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastigheter. Före­tagarens inkomstskatt och egen­avgifter samt särskild löneskatt på det egna pensionssparandet är privata utgifter och ska inte bokföras som kostnad i företaget.
Företagets skatter (fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastighet mm) som omfattas av F-skatten beräknas och kostnadsförs i slutet av året på respektive kostnadskonto. Som motkonto använder du konto [2012], Avräkning skatter och avgifter. F-skatteinbetalningarna bokförs löpande direkt mot konto [2012].

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2012 3000 1930 3 000





F-skatten, 3 000 kr, betalas via företagskontot [1930]. Som motkonto används konto [2012], Avräkning skatter och avgifter.

Aktiebolag

I aktiebolag ska det i räkenskaperna framgå vilka transaktioner som påverkar skattekontot. Därför ska bokföringen innehålla ett konto som överensstämmer med skattekontot hos ­Skatteverket.
I företaget behöver man i regel skilja mellan de olika skatte- och avgiftsbeloppen. Det görs enklast genom att bokföra på olika konton. Företaget ska därför ha separata skuld- eller avräkningskonton för arbetsgivar­avgifter, personalens källskatter, punktskatter och moms. När sedan skattedeklarationen lämnas omförs beloppen till konto [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), som du lägger upp i bokföringen. Betalningen bokförs sedan direkt mot detta konto. Om du i bokslutet har en skuld på skattekontot redo­visas skulden som en övrig kortfristig skuld, t ex konto [2850], Avräkning för skatter och avgifter.

Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter (skattekonto).

I bokslutet tar du upp skatter och avgifter på respektive skuldkonto, så att t ex moms och arbetsgivaravgifter ligger kvar över bokslutet på sina respektive konton i balansräkningen. Inkomstskatten för året beräknas och bokförs som en skatteskuld, vilken på kontot för skatte­skulder möts av betalda F-skatter.

F-skatt ska du se som en löpande skattefordran. F-skatten omfattar nämligen utöver inkomstskatten även andra skatter som fastighetsskatt, fastighetsavgift, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Därför är det svårt att säga hur mycket av F-skatten som är det ena eller andra.
Här går vi igenom hur bokföringen av olika transaktioner i skatte­betalningssystemet går till.

Inbetalning på skattekontot i aktiebolag
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1630 19 806 1920 19 806





Företaget gör en inbetalning med 19 806 kr till skattekontot [1630] från ­företagets plusgiro [1920].

Betalning av F-skatt i aktiebolag mm
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2510 2 000 1630 2 000





Här bokförs F-skatten som en fordran (eller snarare som en negativ skuld) [2510] när den betalas, dvs dras från skatte­kontot [1630].

En variant när du bokför F-skatten är att redovisa den som en debet­post på konto [2518], Betald F-skatt, alternativt direkt på konto [2510], Skatteskulder. Detta gör det enklare att räkna ut skatte­skulderna/skattefordringarna.

I samband med bokslutet räknar du ut den verkliga skatte­kostnaden och stämmer av kontona för skattekostnad och skattefordran eller skatte­skuld.

Intäktsränta

På ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott en kostnadsränta.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1630 20 8314 20





Företaget har haft ett överskott på skattekontot och får en skattefri ränta [8314] som ökar saldot på skattekontot [1630].

Kostnadsränta
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
8423 50 1630 50





Företaget har haft ett underskott på skattekontot och får därmed betala en icke avdragsgill ränta [8423] som minskar saldot på skattekontot [1630].

Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill och ska därför återföras i deklarationen.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »